Положення про управління інфраструктури та туризму Полтавської облдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

ПОЛОЖЕННЯ
про управління інфраструктури та туризму
Полтавської обласної державної адміністрації

1. Управління інфраструктури та туризму Полтавської обласної державної адміністрації (далі – управління) утворюється головою облдержадміністрації, входить до її складу і в межах області забезпечує виконання покладених завдань.

2. Управління підпорядковане голові облдержадміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству інфраструктури України.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також Положенням про управління інфраструктури та туризму Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Положення).

4. Управління та його статус як юридичної особи публічного права визначається головою облдержадміністрації.

5. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики у сферах: транспорту і зв’язку, дорожнього господарства, курортно-рекреаційної сфери і туризму на території  області.

6. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства інфраструктури України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови  облдержадміністрації, рішень обласної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями  транспорту, зв’язку, дорожнього господарства, курортно-рекреаційної сфери і туризму правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку курортно-рекреаційної сфери і туризму, транспорту, зв’язку, дорожнього господарства на території області та вживає заходів щодо усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

7)забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

9) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

12) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії  обласної ради;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

20) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

21) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

26) забезпечує захист персональних даних;

27) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

28) взаємодіє з Міністерством інфраструктури України з питань координації роботи автомобільного, повітряного, залізничного, річкового та міського електротранспорту, дорожнього господарства, сфери туризму і діяльності курортів;

29) визначає потреби області у транспортних перевезеннях, послугах поштового зв’язку та телекомунікацій;

30) визначає потреби у послугах, що надаються підприємствами транспорту, зв’язку;

31) розробляє і подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо:

- підвищення рівня безпеки дорожнього руху та технічної експлуатації усіх видів транспорту;

- перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні, а також перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом;

- проведення конкурсів з перевезення пасажирів на приміських та  міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах;

- визначення обсягів компенсації перевізникам втрат доходів від перевезення пільгових категорій громадян за рахунок бюджетних коштів;

32) сприяє розвитку інфраструктури транспорту в області, удосконаленню автотранспортної та дорожньої мережі;

33) сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах області;

34) бере участь у погодженні тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у приміському сполученні;

35) бере участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на підприємствах транспорту, зв’язку, дорожнього господарства;

36) веде облік підприємств транспорту, зв’язку, дорожнього господарства, установ та організацій, що належать до сфери управління;

37) бере участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, фестивалів, творчих конкурсів, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо, здійснює інформаційну, рекламну та видавничу діяльність курортно-рекреаційної сфери і туризму області;

38) здійснює соціальну рекламу туристичних ресурсів, утворює відповідні інформаційні центри;

39) надає суб'єктам туристичної діяльності методичну і консультативну допомогу щодо організації їх діяльності;

40) бере участь у підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації кадрів у галузі туристичної діяльності, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету;

41) здійснює іншу діяльність у курортно-рекреаційній сфері і туризму  відповідно до законодавства;

42) забезпечує створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку внутрішнього, міжнародного та іноземного туризму, туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності,  дитячого та молодіжного туризму; розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі, раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, природного та історико-культурного середовища на території області;

43) здійснює заходи, спрямовані на удосконалення ринкової інфраструктури туризму, розвиток ринкових відносин у цій галузі та конкуренції на ринку туристичних послуг, створення рівних умов господарювання для суб'єктів туристичної діяльності всіх форм власності;

44) бере участь у підготовці заходів щодо розроблення та виконання державних та регіональних комплексних і цільових програм розвитку транспорту, зв’язку, дорожнього господарства, туризму і курортів, ринку туристичних послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів, розвитку дитячого та молодіжного туризму;

45) здійснює контроль за раціональним використанням і охороною природних лікувальних ресурсів, природних територій курортів і прилеглих до них округів санітарної охорони в межах повноважень;

46) у межах своїх повноважень здійснює управління підприємствами, установами, організаціями, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області: 

- здійснює контроль за збереженням та ефективністю використання майна, переданого в управління підприємств, установ та організацій;

- погоджує штатні розписи підприємств, установ і організацій;

- погоджує річні фінансові та інвестиційні плани (за наявності), кошториси (за наявності), плани асигнувань (за наявності) підприємств, установ і організацій та проводить моніторинг їх фінансової діяльності, з наступним затвердженням заступниками голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень;

- затверджує переліки показників ефективності роботи керівників, використання майна та коштів підприємств, установ і організацій;

- погоджує преміювання, встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам підприємств, установ і організацій;

- вживає заходи щодо приведення у відповідність із законодавством установчих документів та внутрішніх положень підприємств, установ і організацій;

- здійснює методичне керівництво з питань діяльності підприємств, установ і організацій;

- здійснює інші, передбачені законодавством, функції з управління підприємствами, установами і організаціями;

- вносить в установленому порядку пропозиції про створення, ліквідацію, реорганізацію підприємств, установ і організацій та погоджують їх Статути;

- вносить обласній раді пропозиції щодо укладання, продовження і розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій в межах повноважень та здійснюють контроль за їх виконанням;

- вносить в установленому порядку пропозиції щодо заснування спільних підприємств;

- розглядає в межах своєї компетенції питання доцільності розташування на території області нових підприємств та інших об’єктів;

- надає інформацію управлінню майном Полтавської обласної ради з питань, що віднесені до його компетенції.

47) здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи  облдержадміністрації у галузі транспорту, зв’язку, дорожнього господарства, туризму і курортів;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

8. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом  облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством інфраструктури України в установленому законодавством порядку.

10. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  облдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва облдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінню юстиції у Полтавській області;

12) подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою  облдержадміністрації кошторису управління;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

16) подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

18) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) у межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність підприємств, установ та організацій транспорту, зв’язку, дорожнього господарства, курортно-рекреаційної сфери і туризму;

20) у межах своїх повноважень здійснює управління підприємствами, установами, організаціями, в управлінні яких є майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області;

21) у межах своїх повноважень затверджує показники, умови преміювання, виплат надбавок, винагород, доплат, інших виплат стимулюючого характеру та граничні їх розміри керівникам підприємств, установ, організацій, майно яких є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області, а також критерії оцінки роботи керівників з урахуванням вимог діючого законодавства, галузевих угод, колективних договорів;

22) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

11. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, відповідним міністерством або в судовому порядку.

12. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис, структуру та кошторис управління затверджує голова облдержадміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, стаття 414).

15. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Полтавській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

16. Внесення змін та доповнень до Положення здійснюється розпорядженням голови облдержадміністрації та підлягає державній реєстрації, відповідно до вимог чинного законодавства України.

17. Припинення діяльності управління здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням голови облдержадміністрації, а у випадках, передбачених законами України – за рішенням суду, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Наверх ↑